Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ Е НАЈВАЖНО

ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ Е НАЈВАЖНО

Сојузот на синдикатите на Македонија ги повикува сите работодавачи, во услови кога целата територија на државата е биде зафатена со температури од портокалова (алертна) фаза, да ги почитуваат мерките предвидени со Акцискиот план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението.

Од Институтот за Јавно здравје и метео-алармот на Управата за хидрометеоролошки работи се добиени информации дека до 23.06.2024 година (недела), целата територија на државата ќе биде зафатена од топлотен бран од портокалова фаза.

Сите работници кои работат во услови на изложеност на високи температури, се изложени на топлински стрес. Топлински стрес се дефинира како физичка и физиолошка реакција на работникот на температурата на која е изложен на неговото работно место.

Согласно Законот за безбедност и здравје при работа, работодавачот е должен да обезбеди соодветни услови на работа кои нема да го загрозат животот и здравјето на работниците.

Препораки до работодавачите:

• Проверка на техничко-технолошки колективни мерки за заштита (адекватна вентилација и климатизација).

• Контролирање на микроклиматските параметри;

• Обезбедување на минимум една климатизирана просторија со функција на „засолниште” (каде вработените можат да се разладуваат извесен период во текот на работата);

• Повозрасните лица, бремените жени и хронично болните лица да бидат ослободени од работни обврски;

• Промени во организацијата на работниот процес ( работа во смени, ротација на работниците и сл.)

• Избегнување на работа на отворено во за време на најтоплиот период на денот ( 11-17 часот) или нејзино редуцирање.

• Редуцирање на тешка физичка работа; Почести паузи во текот на работата, разладување на вработените со обезбедување на климатизирани простори и доволно разладени течности за пиење;

• Смалување на интензитетот на работата и нормите во производството.

• Избегнување на прекувремената работа. Прекин на работата при потреба;

• Поттикнување на самопријавувањето на симптомите кај вработените;

• Обезбедување на адекватни лични заштитни средства;

• Запознавање на работниците со ризикот на работното место од високи температури, можните штетни ефекти по здравјетокако и со мерките за работа на безбеден начин.

• Предупредување на вработените за зголемената опасност од несреќи при работа (пожари). Посебно внимание и надзор при работа со хемиски материи заради поголема опасност од интоксикација; 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.