Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Организација поставеност и структура

Сојузот на синдикатите на Македонија  - ССМ е организација во која доброволно и врз демократска основа се здружуваат синдикатите. ССМ ги обединува и ги застапува заедничките општествени, економски, социјални и културни интереси на здружените синдикати.

Во ССМ се здружуваат следниве синдикати:

 1. Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ (АГРО Синдикат);
 2. Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство,  занаетчиството и заштитните друштва на РМ  (СУТКОЗ);
 3. Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП);
 4. Синдикат на работниците од управата, правосудните  органи и здруженија на граѓани на  РМ (УПОЗ);
 5. Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална  заштита на РМ;
 6. Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ);
 7. Синдикат на индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР);
 8. Синдикатот на Медиумски информативни агенции (СМИА);
 9. Синдикат на работниците од сообраќај и врски на РМ (СРСВМ);
 10. Синдикат на хемија, неметали и метали на Македонија (СХНМ);
 11. Македонски полициски синдикат (МПС);
 12. Синдикат на поштенските и телекомуникациските  работници на Македонија (СПТРМ);
 13. Синдикат на работниците од трговија на РМ (СРТ);
 14. Синдикат на графичка, информативна, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на РМ (ГИФИХ);
 15. Синдикат на финансиските дејности на Македонија (СФДМ);
 16. Синдикат на одбраната и безбедноста  (СОБ)
 17. Синдикат на културата на Република Македонија (СКРМ)
 18. Независен синдикат за образование и наука (НСОН)
 19. Синдикат на Поштенски и Телекомуникациски оператори на Македонија (СПТОМ)

ССМ има Програма за работа.

ССМ е самостоен и независен од државните органи, работодавачите, политичките партии, верските заедници и другите организации.

ССМ се залага за изградба на социјална, правна и демократска држава, за социјална правда, солидарност, хуманост и социјален и економски развој на РМ.

Работниците доброволно се зачленуваат во синдикатите.

Синдикатите здружени во ССМ за остварување на своите цели и задачи формираат синдикална мрежа, што се регулира во нивните статути.

Синдикатите здружени во Сојузот на синдикатите на Македонија се должни да го почитуваат Статутот на ССМ и да ги спроведуваат неговите одлуки.

Статутите и другите акти на синдикатите не можат да бидат во спротивност со овој  Статут.

ССМ, во остварување на своите цели и задачи ги користи сите средства и форми  на синдикална борба во рамките на Уставот и законите на Република Македонија, овој Статут и општоприфатените стандарди и норми на меѓународното право (конвенции и препораки), особено оние што се однесуваат на остварувањето на правата на работниците и нивното организирање во синдикати.

 

Името на организацијата е: Сојуз на синдикатите на Македонија.

Во меѓународната комуникација, ССМ го користи називот: FEDERATION OF TRADE UNIONS OF MACEDONIA (FTUM)

ССМ е правно лице.

Седиштето на ССМ е во Скопје, Булевар „12 Mакедонска бригада”, 2-A.

Симболи на ССМ се: знак, грб и знаме.

Цели и задачи на ССМ

Основни цели и задачи на ССМ се:

Во општествено-политичката област:

 • изградба и обезбедување демократска, правна и социјална држава;
 • следење на спроведувањето на законите и другите прописи што се однесуваат на правата на работниците и колективните договори и применување на меѓународните конвенции, директиви и други препораки;
 • институционално остварување на уставното право на управување и учество во одлучувањето врз основа на трудот;
 • застапување на заедничките интереси на работниците во институциите на системот со директно учество или преку поднесување барања, иницијативи, предлози и мислења;
 • остварување и унапредување на образовните, културните и научните интереси на работниците.

Во економско-социјалната  област:

 • економско-материјална сигурност и подобрување на општествено-економската и социјалната положба на работниците, економски развој, економска и социјална политика и политика на плати;
 • утврдување  на колективното договарање на ниво на држава;
 • учество во подготовката на закони од социјално-економската сфера преку соодветни институционални форми на дејствување;
 • подобрување на условите за работа, животната средина и здравјето на работниците;
 • заштита при работа и правата стекнати врз основа на работа;
 • вработување и материјално обезбедување за време на невработеност;
 • пензиско, инвалидско и здравствено осигурување;

Во синдикалното организирање и дејствување:

 • развивање на ССМ како организација на здружените синдикати;
 • изградување на заедничка стратегија на дејствување на  ССМ;
 • развој на меѓусебна солидарност, единство и координација меѓу здружените синдикати во ССМ;
 • остварување заштита на синдикалните права и слободи и независност на синдикалното движење;
 • користење на средствата на синдикална борба, вклучувајќи го и правото на протест и штрајк.
 • правна заштита од работен однос преку застапување на членовите на синдикатите пред надлежните судски и други институции;
 • заштита од било која форма  на притисок и дискриминација, а особено врз основа на национална, верска, сексуална, полова, партиска и друга припадност;
 • развивање и остварување на синдикалното образование и обука;
 • развивање меѓународна синдикална соработка врз основа на заедничка платформа;
 • развивање на соработката со синдикатите во земјата и странство;
 • обезбедување јавност во работењето и развивање информативно-пропагандни активности и афирмација на синдикалната политика и активност во пошироката јавност;
 • остварување  други заеднички цели и интереси.
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.