Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Претседателство на ССМ

Членови на Претседателството се:

Стојанче Кашиковски, Претседател на Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално- станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на РМ  (СУТКОЗ)

Трпе Деаноски, Претседател на Синдикат на работниците од управата, правосудните  органи и здруженија на граѓани на  РМ (УПОЗ)

Игор Герасов, Претседател на Синдикат на индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР)

Игор Китаноски, Претседател на Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ (АГРО Синдикат)

Иван Пешевски, претседател на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП)

Љубиша Каранфиловски, претседател на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ

Љупчо Радовски, претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ)

Миќо Стојановски, претседател на Синдикатот на работниците од сообраќај и врски на РМ (СРСВМ)

Зоран Мироновски, претседател на Синдикатот на хемија, неметали и метали на РМ (СХНМ)

д-р Марјан Кицев, претседател на Македонскиот полициски синдикат (МПС)

Васе Депинова, претседател на Синдикатот на поштенските и телекомуникациските работници на Македонија (СПТРМ)

Слаѓана Миливојевиќ, претседател на Синдикатот на графичката, информативната, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на РМ (ГИФИХ)

м-р Гоце Селовски, претседател на Синдикатот на финансиските дејности на Македонија (СФДМ)

Слободан Трендафилов, претседател на Синдикатот на работниците од трговијата на РМ (СРТ)

Ристо Ајтов, претседател на Синдикатот на одбраната и безбедноста (СОБ)

Владо Димовски, претседател на Прогресивен синдикат на образованието (ПСО)

Борче Куноски, претседател на Синдикатот на Медиумски информативни агенции (СМИА)

Златко Цветковски, секретар на Советот на ССМ

 

Претседателството го сочинуваат претседателот на ССМ, секретарот на Советот на ССМ и претседателите на синдикатите-членки.

Задачи и надлежности  на Претседателството се:

 • ги презема сите потребни активности за реализација на Програмата и Статутот на ССМ;
 • донесува ставови и одлуки за кое е надлежно и подготвува предлог-одлуки и други документи за кои е надлежен Советот;
 • ја координира активноста на ССМ и синдикатите на сите нивоа кога се работи за заеднички задачи;
 • Претседателство го информира Советот за својата работа;
 • до Советот дава предлози за кандидат за претседател на ССМ,  секретар на Советот и потпретседатели;
 • предлага дневен ред на Советот;
 • до Советот предлага измени и дополнувања на  Статутот на ССМ;
 • ја организира правната заштита на ниво на ССМ;
 • редовно ги следи економските, социјалните и други прашања за положбата на членството и сите работници и презема конкретни активности;
 • ги разгледува иницијативите на синдикатите и по своја проценка ги внесува во процедура;
 • го утврдува текстот и дава согласност за потпишување на општите колективни договори;
 • донесува одлука за внатрешно организирање на ССМ;
 • обезбедува и реализира соработка на ССМ со домашни и други меѓународни синдикални организации и асоцијации и невладиниот сектор за остварување на заеднички цели и задачи;
 • организира оспособување и образование на синдикални претставници;
 • врши именување, дава согласност за именување и избор и врши разрешување согласно овој Статут;
 • врши именување и разрешување на управителите на трговски друштва, задруги, штедилници, банки, и др. основани од ССМ;
 • го организира финансиското работење во ССМ, се грижи за синдикалниот имот и ги разгледува и усвојува извештаите на Надзорниот одбор;
 • ја организира  работата на Стручната служба во ССМ;
 • ја организира информативната дејност на ССМ;
 • им поднесува предлози и барања од својата надлежност на државните органи, други државни институции и организациите на работодавачите како социјални партнери за закони и други акти кои се однесуваат на материјално-социјалната положба на работниците;
 • донесува правилници и акти и Кодекс на однесување;
 • формира комисии и тела по одредени прашања;
 • врши  и други работи што ќе му ги довери  Советот.
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.