Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - септември 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za септември 2015 година изнесува
32 234,00денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Meсец 9
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.454,63 41,74
2. Домување 10.387,35 32,22
3. Хигиена 2.221,34 6,89
4. Превоз 2.339,98 7,26
5. Облека и обувки 2.080,44 6,45
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 680,53    2,11
  Вкупно: 32.234,27  100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 9
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  22.024,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.454,63  61,09
2. Домување 10.387,35  47,16
а Комунални трошоци 8.254,15  37,48
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.133,20  9,68
3. Хигиена 2.221,34  10,08
а Одржување на личната хигиена 994,17  4,51
б Одржување на хигиената на домот 1.227,17  5,57
4. Превоз 2.339,98  10,62
5. Облека и обувки 2.080,44  9,45
6. Култура  1.070,00  4,86
7. Одржување на здравје 680,53  3,09
  Вкупно: 32.234,27  146,35
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.