Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - октомври 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za октомври 2015 година изнесува
32.256,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Meсец 10
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.414,27 41,59
2. Домување 10.422,22 32,31
3. Хигиена 2.214,97 6,87
4. Превоз 2.339,98 7,25
5. Облека и обувки 2.105,41 6,53
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 688,70 2,13
  Вкупно: 32.255,55  100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 10
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 22.213,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.414,27  60,39
2. Домување 10.422,22  46,92
а Комунални трошоци 8.295,42 37,35
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.126,80 9,57
3. Хигиена 2.214,97 9,97
а Одржување на личната хигиена 995,16 4,48
б Одржување на хигиената на домот 1.219,81 5,49
4. Превоз 2.339,98 10,53
5. Облека и обувки 2.105,41 9,48
6. Култура 1.070,00 4,82
7. Одржување на здравје 688,70 3,10
  Вкупно: 32.255,55 145,21
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.