Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - ноември 2011

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за ноември 2011 година
изнесува 30.367,68 денари

Реден бр.

Елементи кои ја формираат вредноста на Синдиклалната минимална кошница

Месец XI 2011

% учество структура

1

Исхрана и пијалоци

12.893,45

42,46

2

Домување

9.553,14

31,46

3

Хигиена

2.130,72

7,02

4

Превоз

2.326,35

7,66

5

Облека

1.840,95

6,06

6

Култура

1.070,00

3,52

7

Одржување на здравје

553,07

1,82

 

ВКУПНО:

30.367,68

100,00

 

Реден бр.

Елементи кои ја формираат вредноста на Синдиклалната минимална кошница

Месец XI 2011

% учество структура

Просечно исплатена нето плата 20 834,00 100,00

1

Исхрана и пијалоци

12.893,45

61,82

2

Домување

9.553,14

45,93

a. Комунални трошоци 7.476,63 36,03
б. Покуќнина, опрема за куќа и одржување 2.076,51 9,89

3

Хигиена

2.130,72

10,1

a. Одржување на личната хигиена 916,62 4,39
б. Оддржување на хигиената на домот 1.214,10 5,72

4

Превоз

2.326,35

11,17

5

Облека

1.840,95

8,84

6

Култура

1.070,00

5,14

7

Одржување на здравје

553,07

2,66

 

ВКУПНО:

30.367,68

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.