Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - март 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za март 2015 година изнесува
32 251,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 3
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.552,85 42,02
2. Домување 10.379,10 32,18
3. Хигиена 2.181,97 6,76
4. Превоз 2.339,98 7,26
5. Облека и обувки 2.041,85 6,33
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 685,71 2,13
  Вкупно: 32.251,46 100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 3
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 21.402,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.552,85  63,33
2. Домување 10.379,10  48,50
а Комунални трошоци 8.279,00  38,68
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.100,10  9,82
3. Хигиена 2.181,97  10,20
а Одржување на личната хигиена 981,42  4,59
б Одржување на хигиената на домот 1.200,55  5,61
4. Превоз 2.339,98  10,93
5. Облека и обувки 2.041,85  9,54
6. Култура 1.070,00  5,00
7. Одржување на здравје 685,71  3,20
  Вкупно: 32.251,46  150,70
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.