Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - март 2012

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за март 2012 година
изнесува 31.131,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Mesec 3
2012
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.165,76 42,29
2. Домување 10.019,98 32,19
3. Хигиена 2.128,49 6,84
4. Превоз 2.339,98 7,52
5. Облека и обувки 1.850,16 5,94
6. Култура 1.070,00 3,44
7. Одржување на здравје 556,40 1,78
Вкупно: 31.130,77 100.00

 

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Mesec 3
2012
% учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 21 081,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.165,76 62,45
2. Домување 10.019,98 47,53
а Комунални трошоци 7.943,56 37,68
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.076,42 9,85
3. Хигиена 2.128,49 10,10
а Одржување на личната хигиена 926,72 4,40
б Одржување на хигиената на домот 1.201,77 5,70
4. Превоз 2.339,98 11,10
5. Облека и обувки 1.850,16 8,78
6. Култура 1.070,00 5,08
7. Одржување на здравје 556,40 2,64
Вкупно: 31.130,77 147,68

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.