Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - мај 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za мај 2015 година изнесува
32.565,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 5
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци  13.661,47  41,95
2. Домување  10.457,19  32,11
3. Хигиена  2.263,23  6,95
4. Превоз  2.339,98  7,19
5. Облека и обувки  2.101,43  6,45
6. Култура  1.070,00  3,29
7. Одржување на здравје  671,87  2,06
  Вкупно:  32.565,17  100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 5
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  22.071,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци  13.661,47  61,90
2. Домување  10.457,19  47,38
а Комунални трошоци  8.287,26  37,55
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување  2.169,93  9,83
3. Хигиена  2.263,23  10,25
а Одржување на личната хигиена  992,21  4,50
б Одржување на хигиената на домот  1.271,02  5,75
4. Превоз  2.339,98  10,60
5. Облека и обувки  2.101,43  9,52
6. Култура  1.070,00  4,85
7. Одржување на здравје  671,87  3,04
  Вкупно:  32.565,17  147,54
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.