Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јуни 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za јуни 2015 година изнесува
32 528,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 6
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.675,13 42,04
2. Домување 10.436,28 32,08
3. Хигиена 2.251,82 6,92
4. Превоз 2.339,98 7,19
5. Облека и обувки 2.097,23 6,45
6. Култура  1.070,00 3,29
7. Одржување на здравје 675,90 2,08
  Вкупно: 32.528,34  100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 6
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  22.025,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.675,13  62,09
2. Домување 10.436,28  47,38
а Комунални трошоци 8.270,69  37,55
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.165,59  9,83
3. Хигиена 2.251,82  10,22
а Одржување на личната хигиена 988,24  4,49
б Одржување на хигиената на домот 1.263,58  5,73
4. Превоз 2.339,98  10,62
5. Облека и обувки 2.097,23  9,52
6. Култура  1.070,00  4,86
7. Одржување на здравје 675,90  3,07
  Вкупно: 32.528,34  147,76
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.