Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јули 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za јули 2015 година изнесува
32 183,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 7
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.374,28 41,56
2. Домување 9.395,92 32,30
3. Хигиена 2.226,82 6,92
4. Превоз 2.339,98 7,27
5. Облека и обувки 2.088,84 6,49
6. Култура  1.070,00 3,29
7. Одржување на здравје 686,71 2,13
  Вкупно: 32.182,5  100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 7
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.876,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.374,28  61,18
2. Домување 9.395,92  47,55
а Комунални трошоци 8.254,15  37,76
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.141,77  9,79
3. Хигиена 2.226,82  10,19
а Одржување на личната хигиена 987,25  4,52
б Одржување на хигиената на домот 1.239,57  5,67
4. Превоз 2.339,98  10,70
5. Облека и обувки 2.088,84  9,56
6. Култура  1.070,00  4,89
7. Одржување на здравје 686,71  3,14
  Вкупно: 32.182,55  147,21
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.