Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - јануари 2012

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јануари 2012 година
изнесува 30.915,00 денари

 

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Mesec 1
2012
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.035,13 42,16
2. Домување 9.971,80 32,26
3. Хигиена 2.106,45 6,82
4. Превоз 2.335,31 7,55
5. Облека и обувки 1.840,95 5,95
6. Култура 1.070,00 3,46
7. Одржување на здравје 555.28 1,80
Вкупно: 30.914,92

100,00

 

Ред.
број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Месец 1
2012
% учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 20.982,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.035,13 62,12
2. Домување 9.971,80 47,53
а Комунални трошоци 7.911,89 37,71
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.059,91 9,82
3. Хигиена 2.106,45 10,04
а Одржување на личната хигиена 916,61 4,37
б Одржување на хигиената на домот 1.189,84 5,67
4. Превоз 2.335,31 11,13
5. Облека и обувки 1.840,95 8,77
6. Култура 1.070,00 5,10
7. Одржување на здравје 555.28 2,65
Вкупно: 30.914,92 147,34

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.