Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - декември 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za декември 2015 година изнесува
32 233,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Meсец 12
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.374,03 41,49
2. Домување 10.422,22 32,33
3. Хигиена 2.223,50 6,90
4. Превоз 2.339,98 7,26
5. Облека и обувки 2.126,48 6,60
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 677,00 2,10
  Вкупно: 32.233,21 100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 12
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  22.715,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.374,03  58,88
2. Домување 10.422,22  45,88
а Комунални трошоци 8.295,42  36,52
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.126,80  9,36
3. Хигиена 2.223,50  9,79
а Одржување на личната хигиена 1.006,13  4,43
б Одржување на хигиената на домот 1.217,37  5,36
4. Превоз 2.339,98  10,30
5. Облека и обувки 2.126,48  9,36
6. Култура 1.070,00  4,71
7. Одржување на здравје 677,00  2,98
  Вкупно: 32.233,21  141,90
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.