Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - август 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za август 2015 година изнесува
32 197,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 8
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.401,03 41,62
2. Домување 10.395,92 32,29
3. Хигиена 8,79 6,92
4. Превоз 2.339,98 7,27
5. Облека и обувки 2.074,22 6,44
6. Култура  1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 686,71 2,13
  Вкупно: 32.196,65  100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 8
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.882,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.401,03  61,24
2. Домување 10.395,92  47,51
а Комунални трошоци 8.254,15  37,72
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.141,77  9,79
3. Хигиена 2.228,79  10,18
а Одржување на личната хигиена 989,22  4,52
б Одржување на хигиената на домот 1.239,57  5,66
4. Превоз 2.339,98  10,69
5. Облека и обувки 2.074,22  9,48
6. Култура  1.070,00  4,89
7. Одржување на здравје 686,71  3,14
  Вкупно: 32.196,55  147,13
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.