Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница - април 2015

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za април 2015 година изнесува
32 391,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 4
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци  13.620,61  42,05
2. Домување  10.396,02  32,10
3. Хигиена  2.213,17  6,83
4. Превоз  2.339,98  7,22
5. Облека и обувки  2.060,23  6,36
6. Култура  1.070,00  3,30
7. Одржување на здравје  690,51  2,13
  Вкупно:  32.390,52  100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 4
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.746,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.620,61  62,64
2. Домување 10.396,02  47,81
а Комунални трошоци 8.270,72  38,04
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.125,30  9,77
3. Хигиена 2.213,17  10,18
а Одржување на личната хигиена 992,21  4,56
б Одржување на хигиената на домот 1.220,96  5,62
4. Превоз 2.339,98  10,76
5. Облека и обувки 2.060,23  9,47
6. Култура 1.070,00  4,92
7. Одржување на здравје 690,51  3,18
  Вкупно: 32.390,52  148,96
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.