Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Синдикална минимална кошница

На 24 февруари 2011 година Сојузот на синдикатите на Македонија ја претстави својата Синдикалната минимална кошница.

Според ставовите на ССМ Синдикалната минимална кошница е пореален модел на пресметување на трошоците на живот. Во изработката на кошницата се поаѓа од вредноста на потрошувачката кошница што ја изработува Државниот завод за статистика. Вредноста на статистичката кошница, која вклучува 63 производи, во 2010 година се движеше помеѓу 11.900 и 12.650 денари. Меѓутоа, исхраната и пијалоците не се единствениот трошок за нормално функционирање на едно семејство.

Типот на претпоставеното домаќинство е четиричлено семејство, кое живее во дом од 50 метри квадратни и не поседува автомобил. Синдикалната минимална кошница вклучува седум групи:

  1. исхрана и пијалоци
  2. домување
  3. хигиена
  4. превоз
  5. облека и обувки
  6. култура
  7. одржување и здравје.

Првата група трошоци е преземена од Државниот завод за статистика, затоа што оние 63 производи, иако не ги изразуваат целосните потреби за исхрана, ги изразуваат можностите, навиките и традицијата во исхраната. Таа вредност во ССМ не се зема како просечна, туку како минимална вредност.

Домувањето има две подгрупи: комунални трошоци, со пет елементи, и покуќнина, опрема за куќа и одржување, што ќе се следи преку 13 добра.
Хигиената има две подгрупи – личната хигиена со седум производи и хигиената на домот, исто со седум производи. Овие ставки се искажани по минимум количини по најниски цени.

За превозот се вклучени минимални изразени трошоци, односно два месечни билети за превоз, работнички и ученички или студентски.
Облеката и обувките вклучуваат набавка на по едно парче облека и обувки за секој член на семејството по сезони.

Во пресметката за култура се вклучени трошоците на три производи, и тоа еднаш месечно одење во кино и редовно купување на еден неделен и еден дневен весник.
Одржувањето и здравјето вклучува основни трошоци за лекарства, без лекарствата за хроничните болести.

Не се вклучени трошоците за рекреација, образование, хотели и ресторани, семејни прослави, не затоа што не се потребни, туку затоа што во кошницата се пресметуваат само неопходните трошоци.

Ако се направи споредба со просечната нето исплатена плата за месец декември 2010 одина, од 20.633 денари, тогаш просечната плата покрива 70 отсто од Синдикалната минимална кошница. Тоа значи дека се потребни уште најмалку 42 отсто повеќе пари за нормален живот. Меѓутоа, само 9,1 отсто од вработените имаат плати повисоки од 20.000 денари и 2,3 отсто имаат плати повисоки од 30.000 денари.

Промените и цените се исто така динамични. Посебно варираат регулираните цени на струјата, парното, водата, кои минатата година отидоа нагоре, што ги поскапува животните трошоци. 


ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА ВО СТРУКТУРАТА НА
СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА

Ред.
Број
Елементи на минималната синдикалната кошница % учество структура на МСК
  2011год. месец I II III IV V VI
1. Исхрана и пијалоци 42,58 42,80 43.21 43,33 43,23 42,89
2. Домување 30,76 30,96 31,03 30,96 31,00 31,18
а Комунални трошоци 23,76 23,50 24,28 24,22 24,22 24,37
б Покуќнина, опрема за куќа и одрж. 7,00 6,89 6,75 6,74 6,74 6,81
3. Хигиена 7,12 7,03 6,88 6,90 6,92 6,99
а Одржување на личната хигиена 3,07 3,03 2,92 2,97 2,97 2,30
б Оддржување на хигиената на домот 4,05 4,00 3,92 3,93 3,93 4,00
4. Превоз 7,91 7,78 7,62 7,60 7,60 7,64
5. Облека 6,15 6,03 5,93 5,92 5,94 5,95
6. Култура 3,64 3,58 3,51 3,49 3,50 3,52
7. Одржување на здравје 1,85 1,83 1,81 1,80 1,81 1,82
  ВКУПНО: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Ред.
Број
Елементи на минималната синдикалната кошница % учество структура на МСК
  2011год. месец VII VIII IX X XI XII
1. Исхрана и пијалоци 42,34 42,18 42,09 42,22 42,46 42,44
2. Домување 31,48 31,59 31,65 31,54 31,46 31,53
а Комунални трошоци 24,60 24,68 24,72 24,65 24,62 24,73
б Покуќнина, опрема за куќа и одрж. 6,88 6,91 6,92 6,88 6,84 6,79
3. Хигиена 7,07 7,13 7,14 7,09 7,02 6,93
а Одржување на личната хигиена 3,02 3,04 3.04 3,04 3,09 3,01
б Оддржување на хигиената на домот 4,05 4,08 4,10 4,05 3,93 3,92
4. Превоз 7,72 7,73 7,74 7,72 7,66 7,67
5. Облека 6,00 5,99 5,99 6,04 6,06 6,07
6. Култура 3,55 3,55 3,56 3,55 3,52 3,53
7. Одржување на здравје 1,84 1.84 1,84 1,84 1,82 1,82
  ВКУПНО: 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00

 

ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА ВО НЕТО ПЛАТА

Ред.
Број
Елементи на минималната синдикалната кошница % учество на елементите од МСК во нето плата
2011 година по месеци
    I II III IV V VI
  Просечна исплатена нето плата 21.029,00 20.433,00 20.585,00 20.519,00 20.954,00 21.119,00
1. Исхрана и пијалоци 59,57 63,15 64,04 65,14 63,31 61,81
2. Домување 43,04 45,32 46,00 46,20 45,24 44,93
а Комунални трошоци 33,25 24,07 35,99 36,15 35,40 35,12
б Покуќнина, опрема за куќа и одрж. 9,80 10,08 10,01 10,05 9,84 9,83
3. Хигиена 9,96 10,29 10,21 10,29 10,08 10,09
а Одржување на личната хигиена 4,29 4,43 4,39 4,43 4,34 4,32
б Оддржување на хигиената на домот 5,67 5,85 5,82 5,86 5,74 5,77
4. Превоз 11,06 11,38 11,30 11,34 11,10 11,02
5. Облека 8,60 8,83 8,79 8,83 8,65 8,58
6. Култура 5,09 5,24 5,20 5,21 5,11 5,07
7. Одржување на здравје 2,59 2,69 2,68 2,69 2,63 2,52

 

Ред. Број

Елементи на минималната синдикалната кошница % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци
    VII VIII IX X XI XII
  Просечна исплатена нето плата 20.813 20.912 20.659 20.902 20.834  
1. Исхрана и пијалоци 61,34 60,74 61,24 60,83 61,82  
2. Домување 45,60 45,49 46,05 45,45 45,93  
а Комунални трошоци 35,64 35,54 35,97 35,52 36,03  
б Покуќнина, опрема за куќа и одрж. 9,97 9,95 10,07 9,92 9,89  
3. Хигиена 10,24 10,26 10,39 10,21 10,1  
а Одржување на личната хигиена 4,38 4,38 4,43 4,38 4,39  
б Оддржување на хигиената на домот 5,86 5,88 5,96 5,84 5,72  
4. Превоз 11,18 11,12 11,26 11,13 11,17  
5. Облека 8,70 8,65 8,71 8,70 8,84  
6. Култура 5,14 5,12 5,18 5,12 5,14  
7. Одржување на здравје 2,66 2,65 2,68 2,64 2,66  

 


СПОРЕДБЕНА ВРЕДНОСТ НА СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА СО ПЛАТА

Ред.
број
Елементи на минималната синдикална кошница % учество структура на МСК
  2011 год. Месец I II III IV V VI
1. Исхрана и пијалоци 42,58 42,80 43.21 43,33 43,23 42,89
2. Домување 30,76 30,96 31,03 30,96 31,00 31,18
a Комунални трошоци 23,76 23,50 24,28 24,22 24,22 24,37
b Покуќнина, опрема за куќа и оджување 7,00 6,89 6,75 6,74 6,74 6,81
3. Хигиена 7,12 7,03 6,88 6,90 6,92 6,99
a Одржување на личната хигиена 3,07 3,03 2,92 2,97 2,97 2,30
b Одржување на хигиената на домот 4,05 4,00 3,92 3,93 3,93 4,00
4. Превоз 7,91 7,78 7,62 7,60 7,60 7,64
5. Облека и обувки 6,15 6,03 5,93 5,92 5,94 5,95
6. Култура 3,64 3,58 3,51 3,49 3,50 3,52
7. Одржување на здравје 1,85 1,83 1,81 1,80 1,81 1,82
  Вкупно: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Red.
Broj
Елементи на минималната синдикална кошница % учество структура на МСК
  2011 год. Месец VII VIII IX X XI XII
1. Исхрана и пијалоци 42,34 42,18 42,09 42,22 42,46 42,44
2. Домување 31,48 31,59 31,65 31,54 31,46 31,53
a Комунални трошоци 24,60 24,68 24,72 24,65 24,62 24,73
b Покуќнина, опрема за куќа и оджување 6,88 6,91 6,92 6,88 6,84 6,79
3. Хигиена 7,07 7,13 7,14 7,09 7,02 6,93
a Одржување на личната хигиена 3,02 3,04 3.04 3,04 3,09 3,01
b Одржување на хигиената на домот 4,05 4,08 4,10 4,05 3,93 3,92
4. Превоз 7,72 7,73 7,74 7,72 7,66 7,67
5. Облека и обувки 6,00 5,99 5,99 6,04 6,06 6,07
6. Култура 3,55 3,55 3,56 3,55 3,52 3,53
7. Одржување на здравје 1,84 1.84 1,84 1,84 1,82 1,82
  Вкупно: 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00

 

Ред.
број
Елементи на минималната синдикална кошница % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци
    I II III IV V VI
  Просечна исплатена нето плата 21.029,00 20.433,00 20.585,00 20.519,00 20.954,00 21.119,00
1. Исхрана и пијалоци 59,57 63,15 64,04 65,14 63,31 61,81
2. Домување 43,04 45,32 46,00 46,20 45,24 44,93
а Комунални трошоци 33,25 24,07 35,99 36,15 35,40 35,12
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 9,80 10,08 10,01 10,05 9,84 9,83
3. Хигиена 9,96 10,29 10,21 10,29 10,08 10,09
а Одржување на личната хигиена 4,29 4,43 4,39 4,43 4,34 4,32
б Одржување на хигиената на домот 5,67 5,85 5,82 5,86 5,74 5,77
4. Превоз 11,06 11,38 11,30 11,34 11,10 11,02
5. Облека и обувки 8,60 8,83 8,79 8,83 8,65 8,58
6. Култура 5,09 5,24 5,20 5,21 5,11 5,07
7. Одржување на здравје 2,59 2,69 2,68 2,69 2,63 2,52
  Вкупно: 139,91          

 

Ред.
број
Елементи на минималната синдикална кошница % учество на елементите од МСК во нето плата 2011 година по месеци
    VII VIII IX X XI XII
  Просечна исплатена нето плата 20.813 20.912 20.659 20.902 20.834 21.415
1. Исхрана и пијалоци 61,34 60,74 61,24 60,83 61,82 60,15
2. Домување 45,60 45,49 46,05 45,45 45,93 44,68
a Комунални трошоци 35,64 35,54 35,97 35,52 36,03 35,05
b Покуќнина, опрема за куќа и оджување 9,97 9,95 10,07 9,92 9,89 9,63
3. Хигиена 10,24 10,26 10,39 10,21 10,1 9,83
a Одржување на личната хигиена 4,38 4,38 4,43 4,38 4,39 4,27
b Одржување на хигиената на домот 5,86 5,88 5,96 5,84 5,72 5,56
4. Превоз 11,18 11,12 11,26 11,13 11,17 10,87
5. Облека и обувки 8,70 8,65 8,71 8,70 8,84 8,61
6. Култура 5,14 5,12 5,18 5,12 5,14 5,00
7. Одржување на здравје 2,66 2,65 2,68 2,64 2,66 2,58
  Вкупно:            
Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2024 | Сите права се задржани.