Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Потпретседатели на советот на ССМ

Потпретседателите на Советот на ССМ ги избира Советот.

Бројот, составот и домените на активностите на  потпретседателите се утврдува од страна на Претседателството на предлог на претседателот на ССМ.

Потпретседателите на Советот на ССМ во рамките на своите надлежности може да ги координираат и организираат активностите од нивниот домен на работа согласно одлуката донесена од страна на Советот на ССМ.

Потпретседателите на Советот на ССМ се избираат од редот на претседателите на синдикатите.

Потпретседател задолжен за приватниот сектор е Павел Трендафилов, претседател на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија (СГИП).

Потпретседател задолжен за јавниот сектор е  

Потпретседател задолжен за организациски развој е Јордан Сандев, претседател на Синдикатот на поштенските и телекомуникациските работници на Македонија(СПТРМ)

Потпретседател задолжен за колективно преговарање и договарање и економски прашања е  Љупчо Радовски, претседател на Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ)

Потпретседател на Советот на ССМ за организација и мобилизација на синдикално членство е м-р Роберт Симоноски, претседател на Самостоен Синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија (ССЕСМ)

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.