Стани дел од синдикатот и направи
значајна промена.

Извршен одбор

Извршно тело на Претседателството на ССМ е Извршниот одбор.

Извршниот одбор го сочинуваат: претседателот на ССМ, секретарот на Советот на ССМ, потпретседателите на Советот на ССМ.

Извршниот одбор ги подготвува седниците на Претседателството и ги спроведува неговите одлуки.

Извршниот одбор работи на седници. Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на ССМ.

За својата работа го информира Претседателството.

 

Состав на Извршниот одбор:

  • м-р Дарко Димовски
  • Павел Трендафилов
  • Љупчо Радовски
  • Роберт Симоноски
  • Јордан Сандев
  • Љубиша Каранфиловски

 

Дизајнот на веб-страницата е поддржан од Унапредување на социјалниот дијалог
Проектот го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Сојуз на Синдикатите на Македонија © 2020 | Сите права се задржани.